Fast eigedom og bustadrett

Kjøp/sal, utleige utbygging, oreigning (ekspropriering), nabotvistar, bruksrettar, odelsrett, sameige, konsesjon, buplikt, tinglysing  m.m. av privat eigedom skaper mange problemstillingar der eit godt resultat ofte er avhengig av god juridisk ekspertise.

Advokatutgiftene vil  ofte vera dekka av klienten sin hus- eller innbuforsikring.

Advokat Ask Økland har nesten 20 års praktisk og juridisk erfaring med drift og utleige av fast eigedom.

Reklame