Barnevern

Barnevernet pliktar å medvirke til at barn lever under tilstrekkelig gode oppvekstvilkår. Dersom det er naudsynt skal barnevernet gi foreldra rettleiing og tilby hjelp i form av avlastning, barnehageplass, støttekontakt, tilsyn, økonomisk støtte med meir.

Dersom foreldra motsetter seg slike tiltak kan barnevernet krevje tiltak gjennomført mot foreldra sin vilje. Barnevernet kan òg krevje at barnet skal bu hos andre. T.d. i fosterheim.  Slike saker blir avgjort av Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker.  Fylkesnemnda sine avgjerer kan ankast til domstolane.

I barnevernssaker vil det som oftast være behov for bistand frå advokat. Utgiftene til advokat blir dekka av staten.

Advokat Ask Økland har erfaring med prosedyre for Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker.

Reklame